SİYASAL GÜVEN VE SİYASAL GÜVENSİZLİK

13 Aralık 2010 14:17 / 2332 kez okundu!

 


Siyasal güven konusunda ilk ciddi çalışmaları yapan David Easton’a göre güven “siyasal otoritelere ya da rejime yönelik yaygın destek” olarak tanımlanabilir.

Siyasal güven daha özel anlamda şöyle tanımlanabilir; “Halkın, siyasal sistemin herkes için eşit ve adil sonuçlar doğuran politikalar üretebileceğine ilişkin yaygın inancını, ya da vatandaşların kendi siyasal inanç ya da moral değerlerine göre sorumlu siyasal otoriteler ve kurumların performansının değerlendirilmesine dayanan bir yargı”. Almond ve Verba’ya göre ise siyasal güven “bir bütün olarak sisteme yönelik genelleşmiş tutumlar”dır. Birol Akgün’ün benimsediği Millet ve Listhaug’un tanımı ise güven; “siyasal sistemin vatandaşların taleplerine duyarlı olduğuna ve sürekli bir gözetim olmasa dahi sistemin doğru olanı yapacağına ilişkin kanaatlerin bir özeti”dir.

Siyaset bilimi açısından halkın kurumlara karşı güveninin azalması demokrasi açısından sağlıksız bir durumdur. David Easton’a göre güvenin azalması kriz yönetimlerini zorlaştırmakta ve genel anlamda karar alma kabiliyetini azaltmaktadır. Ayrıca yine Easton’a göre “halk desteğinin belli bir minimum düzeyin altına düşmesi durumunda, her çeşit siyasal sistemin varlığının tehlikeye düşmesi mümkündür”. Türkiye ve benzeri henüz tam anlamıyla demokratik rejimi pekişmemiş, kökleşmemiş ülkelerde ise siyasal güven daha da önemlidir. Zira demokratik kültürün yerleşmediği bu rejimlerde siyasal güvenin azalması demokratik rejime olan inancın azalması anlamına gelir ve tehlikeli sonuçlara (darbe, iç savaş, otoriter yönetim, terör hareketleri vs.) yol açabilir.

Geleneksel olarak Türk halkının devlete ve onun kurumlarına karşı aşırı güven beslediği bilinmesine rağmen, Türkiye’de son yıllarda yapılan tüm kamuoyu araştırmaları halkın hem kurumlara, hem de yönetim sürecine güveninin azaldığını ortaya koymaktadır. 1990’larda başlayan güven erozyonunun 2000’li yıllardaki ekonomik krizlerle dibe vurduğu kamuoyu araştırmalarında da görülmektedir. Belki de siyasal tarihimizde ilk kez devletin kutsallığı tartışılır hale gelmiştir. Bunun yansıması seçimlerde de görülebilmektedir. 1990’lardan bu yana Türk seçmeni merkezden daha uçlara kaymış ve marjinal kabul edilen siyasal görüşler (siyasal İslam, etnik milliyetçilikler) ve partiler daha popüler olmuştur. Tüm bu gelişmelerin sonucu istikrarsız bir siyasal yapı ve halkın sisteme olan azalmış güvenidir.

Siyasal güvensizliği 2 ana başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan birincisi, talep ve beklentilerin karşılanamamasından kaynaklanan hoşnutsuzluklarla açıklama yaklaşımıdır (demand overload theory). Bu yaklaşıma göre halkın artan siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel talepleri hükümetler tarafından karşılanmadıkça siyasal güven azalmakta, hoşnutsuzluk ve güvensizlik artmaktadır. Bu nedenle siyasal güven hükümetin performansı ve ekonomiyle yakından alakalıdır. İkincisi ise güvensizliği siyasal sistemin işleyiş sürecinde ortaya çıkan haksızlık ve adaletsizliklerden doğan hoşnutsuzluklardan kaynaklandığını savunan yaklaşımdır (procedural frustration). Bu yaklaşıma göre güvensizliği esas doğuran politikaların kendisi değil, uygulanma süreçleridir. Halkın dışlandığı ya da hoşnutsuz olduğu siyasal prosedür ve süreçler halkın güvenini zedeler.

Birol Akgün’ün Dünya Değerler Araştırması verilerine dayalı olarak yaptığı analizlere göre, siyasal güveni en güçlü açıklayıcı değişken vatandaşların hükümetin performansından ne kadar memnun olup olmadığını gösteren değişkendir. Bu anlamda hoşnutsuzluğu da demand overload theory ile açıklamak daha makuldür. İkinci önemli değişken cinsiyettir. Buna göre kadınlar erkeklere göre daha şüphecidir, başka deyişle hükümet kurumlarına daha az güvenmektedir. Üçüncü önemli sırada dine bağlılık gelmektedir. Buna göre dine bağlılık arttıkça siyasal güven duyguları da yükselmektedir. Dini inanç otoriteye saygıyı arttırdığı için daha mutedil ve itaatkâr bir topluluk ortaya çıkmaktadır. Bir diğer önemli bulgu ülkede yönetimsel süreçte haksızlıklar yapıldığında ya da ülkede büyük çıkar grupları fazla etkiliyse, siyasal güven düşmektedir. Bu da procedural frustration teorisini doğrulamaktadır. Bir diğer önemli bulgu siyasal ilgi ve bilgi arttıkça (genel anlamda eğitim arttıkça) siyasal güven azalmaktadır. Yine başka bir bulguya göre kendini sağcı olarak tarif edenlerde siyasal sistem ve hükümete güven artmaktadır (hükümetlerin sağ partilerden olması da etkili olabilir). Kendini solcu olarak adlandıran kesim ve kişilerde ise daha şüpheci bir yaklaşım söz konusudur. Çok ilginç bir bulgu gelir düzeyi ve siyasal güvenin ters orantılı olmasıdır. Refah seviyesi daha yüksek gruplar daha şüpheci, daha yoksul kesimler ise daha fazla güven sahibidir. Burada genelde iktidarı alan sağ partilerin laiklik yorumlarının şehirli orta-üst sınıf seçmende yarattığı korku ve ekonomik krizlerin şehirli orta ve üst sınıfları kırsal kesime göre daha fazla etkilemesi etken olabilir. Buna benzer durumlar başka ülkelerde de görülebilmektedir ama daha enderdir.

Siyasal güven ve oy verme arasında da bir etkileşim vardır. Miller ve Listhaug’a göre hükümetin performansından memnun olmayanlar ve ekonomik krizlerden etkilenenler aşırı sağ ya da sol partilere yönelebilmektedir. Bu anlamda Türkiye’deki 1990’lar ve 2000’lerde yaşanan siyasal İslam ve etnik milliyetçilikler süreci bir temele oturmaktadır. Refah Partisi’nin 1990’larda ve AKP’nin 2000’lerde hızlı yükselişleri bu nedenle yaşanan ekonomik krizler ve koalisyon hükümetlerine (özellikle yolsuzluklar) duyulan aşırı güvensizlikle açıklanabilir. Siyasal güveni arttırmak için hem halkın daha fazla katılımı ve daha demokratik ve daha adil bir rejim kurulmalı, hem de demokrasinin sahne alabileceği gelir seviyesi yükselmiş bir çağdaş toplum yaratılmalıdır. AKP döneminde de çeşitli cemaat ve grupların devlet nezdinde kayrıldığının toplumun önemli bir bölümünce düşünülmesi, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların sorularının dahi kimi kesimlere servis yapıldığının ortaya çıkması, nepotizm ve kadrolaşmanın tarihte hiç olmayan seviyelere ulaşması ve tarafsız olması gereken bazı devlet kurumları çalışanlarının politize edilmesi ülkemizde siyasal güvenin yeniden aşağı seviyelere düşmesinde etkili olan faktörlerdir.


KAYNAKLAR

- Akgün, Birol (2007), Türkiye’de Seçmen Davranışı, Partiler Sistemi ve Siyasal Güven, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım


Ozan Örmeci


Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2010 13:00

 

Bu yazıyı Facebook'ta paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta paylaş
0
Yorumlar
13 Ocak 2011 14:19

mfatih

mesele siyasal güvensizliği aştı, küresel güvensizliğe döndü sanki, diğer uluslarında farklı olmadığı ortada, mesela küresel rekabet ve neo-emperyal düzlem genişledikçe, insanlar sanki edirneden vana kadar güzel yurdum var teorisinin iflasına hükmetmeye başlıyor. yani 36-42 26-45 paralel ve meridyenler arası yerine entegrasyon politikaları araştırmaya başlıyor. iyi bir öneri olarak olsa bile entegrasyon modeli önerenlerden fazla olarak uygulama safhasına kötü biçimde geçen örgütlenmeler bilesanki artık daha çok rağbet görüyor.
Uyarı

Yorum yazabilmek için üye olmalı ve oturum açmalısınız.

Eğer sitemize üye değilseniz buraya tıklayarak hemen üye olabilirsiniz.

Eğer üye iseniz oturum açmak için buraya tıklayın.